Asociatia Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov)

Medgidia, str. Decebal, nr. 35, camera 20, judeţul Constanţa, cod postal 905600, Tel 0745.050.050, Fax 0341.818.459

Cod Unic de înregistrare 31957211,

Nr. de înregistrare la Registrul Asociatilor si Fundatiilor 09/PJ/24.04.2013

 

 

 

Aprobat de catre

Georgaina Bercaru,

Director general

 

 

 

Documentatie

privind achiziţia de Servicii de consultanta in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice

Titlul cererii de finantare: proiect nr. 13.C01.014 intitulat: "Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+"

Codul SMIS: 49755

Axa prioritara 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient"

Domeniul major de interventie D1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului"

Operatiunea: "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere".

Beneficiar: Asociatia "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov)

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins:

 

 

   - Secţiunea A - Fisa de date achiziţie

 

   - Secţiunea B - Fisa specificaţii tehnice

 

   - Formulare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SECȚIUNEA A: FISA DE DATE ACHIZIȚIE

 

 

Beneficiar

 

Denumire: Asociatia "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen" (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov)

 

 

Adresa: Medgidia, str. Decebal, nr. 35, camera 20, judeţul Constanţa, cod postal 905600,

 

 

CIF: 31957211

Localitate: Medgidia

Tara: Romania

Persoana de contact:

 

Georgiana Bercaru

Telefon/ Fax: 0757039426, Fax 0341.818.459

E-mail:

medgreen.cluster@et-is.eu

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.medgreen.eu

 

Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante - ONG

 

Sursa de finantare: Proiect nr. 13.C01.014 intitulat: "Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014

 

Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice

Axa prioritara 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient"

Domeniul major de interventie D1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului"

Operatiunea: "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere".

 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI - Achizitia de Servicii de consultanta juridica in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic

 

Principala locatie a lucrarii - Asociatia "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) - Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0757039426, Fax 0341.818.459, e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu

 

Procedura se finalizeaza prin - Contract de achiziţie

 

Durata contractului de achizitie publica: durata estimată 2 luni de zile de la semnarea acestuia.

 

Scopul:

Asociatia "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) deruleaza proiectul intitulat: "Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Domeniul Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", Operatiunea: "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere".

 

Scopul proiectului MEDGreen+ il reprezinta cresterea competitivitatii partnerilor asociate in cadrul Asociatiei "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov)" prin dezvoltarea de solutii innovative materializate in produse si servicii competitive pe plan european si regional.

 

Obiectivel generale ale proiectului

         -            Cresterea productivitatii si a competitivitatii partenerilor asociati in cadrul clusterului la nivel European si regional ;

         -            Cresterea capacitatii CDI a intreprinderilor care fac parte din clusterul MEDGreen prin facilitarii coperarii cu universitati si institute de cercetare;

         -            Promovarea solutiilor originale ale membrilor clusterului ca o contributie la dezvoltarea durabila la nivel, national, European si regional.

 

Scopul contractului de achizitie il constituie achizitia de Servicii de consultanta juridica in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic

 

Total servicii si valoarea estimata a contractului:

 

 

Tip Achiziţie

Valoare estimata (lei, fara TVA)

Consultanta juridica in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic

28810

 

 

 

Procedura - Achizitie directa

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 30 Aprilie 2015, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 30 Aprilie 2015, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la Asociatia "Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in ecotehnologii si surse alternative de energie MEDGreen (Regiunea Sud-Est si Regiunea Bucuresti-Ilfov) - Sucursala Constanta, Str. Zorelelor nr. 79, Telefon/ Fax: 0761606043, Fax 0341.818.459 sau in copie scanata pe e-mail: medgreen.cluster@et-is.eu. In cazul in care oferta castigatoare este trimisa pe mail, la momentul semnarii contractului va fi prezentata in original.

Oferta va conține:

         Documentele de calificare - formularele solicitate sunt anexate la prezenta

         Propunerea financiara - Prețul din formularul de oferta va reprezenta prețul total al serviciilor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei. TVA va fi exprimat separat.

         Propunerea tehnica - prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

         Grafic de livrare a documentelor;

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se întocmesc intr-un singur exemplar.

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail medgreen.cluster@et-is.eu.

 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

 

Indeplinirea criteriilor tehnice specificate in Fisa specificaţii tehnice

In propunerea tehnica vor fi detaliate si descrise in mod separat si distinct caracteristicile tehnice

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

 

eeeeecoomiceconomic

 

 

Factor de evaluare

Pondere

Punctaj maxim: 100 puncte

1. Pret

20%

20 puncte

2. Termen de livrare

30%

30 puncte

3. Oferta tehnica:

50%

50 puncte

 

 

 

 

 

 

- evaluarea modului in care oferta răspunde

cerinţelor beneficiarului

 

 

1.      Pentru oferta cu preţul cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat de 20 puncte. Pentru celelalteoferte punctajul se calculează cu formula:

Pn = preţul minim/ Preţul (n) x 20 puncte, unde Preţul (n) estepreţul ofertei n.

2.      Pentru ofertele cu cel mai mic Termen de livrare se acorda un punctaj maxim alocat, respectiv 30 puncte; Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cu formula: Pn = (Termen minim / Termen n) x 30 puncte, unde Pn - punctajul pentru oferta n; Termen n = Termen de livrare a planului de afaceri a ofertei n; Termen minim-cel mai mic termen de livrare a planului de afaceri dintre toate ofertele. Termen de livrare va fi exprimata in număr zile calendaristice.

Termen de livrare maxim acceptat este de 1 luna.( 30 de zile calendaristice). Ofertele cu termen de livrare mai mare de 1 luna vor fi declarate neconforme.

3. Oferta tehnica:

- evaluarea modului in care oferta răspunde cerinţelor beneficiarului: maxim 50 puncte

 

In caz de egalitate a punctajului obtinut, Beneficiarul va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

 

In aceasta situatie, noile propuneri financiare nu vor contine preturi mai mari decat cele prezentate in oferta initiala.

 

Odata stabilita oferta castigatoare, organizatorul procedurii de atribuire va anunta atat ofertantul
castigator cat si ofertantii necastigatori cu privire la rezultatul procedurii de atribuire si va invita
ofertantul castigator pentru incheierea contractului.

 

Ajustarea preţului contractului : Pe durata derularii contractului, pretul acestuia NU se ajusteaza

Informaţii referitoare la clauze contractuale:

1.      Contractul se va semna cu firma câştigătoare in urma evaluării ofertelor primite.

2.      Contractul trebuie sa mentioneze:

         Datele partilor, obiectul, valoarea si durata contractului;

         Conditii referitoare la prestarea serviciilor, livrare, receptie, standarde de calitate, garantii, modalitati de plata

         Oferta si specificatiile tehnice - anexe la contract

3.      Prin contract nu se pot modifica oferta si specificatiile tehnice

4.      Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.

5.      Nu pot fi efectuate activitati si nici plati inainte de semnarea contractului.

6.      Oferta câştigătoare va fi parte integranta din contract, sub forma de anexa.

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA B: Fisa specificaţii tehnice

 

Introducere:

 

Fisa specificaţii tehnice face parte integrata din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

Fisa specificaţii tehnice conţine indicaţii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potenţialii ofertanţi sa elaboreze propunerea tehnica corespunzător cu necesităţile beneficiarului.

 

Serviciile solicitate in Fisa specificaţii tehnice sunt destinate pentru desfăşurarea in bune condiţii a activităţilor specifice pentru Proiectul nr. 13.C01.014 intitulat: "Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, din cadrul Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Axa prioritara 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" , Domeniul major de interventie D1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", Operatiunea: "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere".

 

 

DESCRIERE TEHNICA SERVICII

 

Propunerile tehnice trebuie sa conţină obligatoriu descrierea următoarelor categorii de servicii: servicii de consultanta juridica:

         Consultanta juridica in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic"

 

Prin achizitiile aferente proiectului: "Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+,, se vor dezvolta activitatilor membrilor clusterului in viitor in urmatoarele directii:

-       cresterea competitivitatii si dezvoltarii intreprinderilor din cluster (atat extensiv, ca numar de personal cat si intensiv, respectiv prin pregatirea permanenta a personalului);

-       cresterea vizibilitatii intreprinderilor din cluster, care promoveaza ultimele tehnologii in domeniu, recunoscute datorita personalului specializat si a calitatii produselor livrate;

-       mentinerea cotei de piata si chiar cresterea portofoliului de clienti si implicit a cifrei de afaceri si a profitului;

 

Potenţialii beneficiari

Beneficiarii directi ai proiectului vor fi membrii clusterului care vor beneficia de stimularea si facilitarea transferului tehnologic, analizele SWOT, studii de piata, planuri de marketing, activitati de CDI etc. pentru a realiza o crestere profitabilă în productia de produse inovatoare, de înaltă calitate de specialitate de ecotehnologii, precum si servicii de abordare sustenabilă si ecologică a productiei energetice din surse regenerabile.

 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi clienţii care vor apela la serviciile clusterului, servicii care vor fi furnzate la un standard ridicat şi la preţuri competitive. Prin implementarea acestui proiect se va asigura iesirea pe piaţă cu produse şi servicii ecoeficiente şi inovative.

 

Cerinte tehnice minime

 

-         Analiza cerintelor de transfer tehnologic si de consultanta juridica in vederea transferului tehnologic din partea membrilor Asociatiei Cluster Medgreen.

-         Definirea cadrului legislativ la nivel national pentru protejarea proprietatii intelectuale (brevete de inventie, desene industriale si marci inregistrare) si a aspectelor specifice legate de protejarea la nivelul Uniunii Europene;

-         Definirea metodelor standard uzitate pentru transferul proprietatii intelectuale, transfer de cunostinte si respectiv transfer de tehnologie;

-         Modele standard de contracte recomandate pentru a fi utilizate de catre membrii Asociatiei Cluster Medgreen in activitatea de transfer de tehnologie;

-         Fisa sintetica cu recomandari si atentionare asupra eventualelor tipuri de greseli care se pot face din punct de vedere juridic in astfel de activitati;

-         Selectarea a 5 cazuri generice de activitati de transfer de tehnologie care sa fie ulterior prezentate ca modele de bune practici (inregistrarea unui brevet de inventie, inregistrarea unui model ca desen industrial protejat, inregistrarea unei marci, negocierea si incheierea unui contract de licentiere si a unui contract de asociere in participatiune in vederea exploatarii unui brevet);

-         Intocmirea unui raport final integrat;

-         Oferirea unui numar de ore de consultanta juridica catre membrii Clusterului, in vederea identificarii situatiilor concrete de transfer de tehnologie si a cerintelor de consultanta.

 

 

 

formulare

Sectiunea contine formulare tip necesare elaborarii ofertei. Aceste formulare trebuie completate obligatoriu de fiecare ofertant.

 

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare, examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător si semnate de persoanele autorizate.

 

 


 

 

 

OPIS

 

Formularul 1 - Declaratie privind eligibilitatea art. 180

Formularul 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiil eprevazute de art.181

Formularul 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Formularul 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute de art. 14 din OUG 66/2011

Formularul 6 - Termen de livrare

Formularul 7 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei

Formularul 8 - Scrisoare de inaintare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 1

Operatoreconomic(denumirea/numele)

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

 

Subsemnatul(a) ......................... (numele şi prenumele), reprezentant/împuternicit al

.................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

Data completării....................... (ziua, luna anul).

 

 

Operator economic, (numele operatorului economic) (numele persoanei autorizate şi semnătura)

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura deatribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau asociaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 2

Operator economic (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006

 

Subsemnatul           (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de

ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:            ,           Cod CPV       

................................................................. , organizată de ......................, declar pe propria răspundere că:

a)  nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

c)  în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d)  nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e)  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu, in conformitate cu informatiile solicitate de autoritatea contractanta, nu prezint informatii false, in scopul demonstrariiindeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data completării....................... (ziua, luna anul).

 

Operator economic, (numele operatorului economic) (numele persoanei autorizate şi semnătura)

 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau asociaţi

 

 

Formularul nr. 3

Operator economic

 

(denumirea/numele)

 

DECLARAȚIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

 

1. Subsemnatul(a) .......................... (numele şi prenumele), reprezentant/împuternicit al

..................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura simplificata privind achizitiile publice pentru

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect........................................................... , Cod

CPV..................... , organizată de.................... particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei................................ ;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 2.Subsemnatul(a) declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare şi, dacă este cazul, se ataşează anexa)

3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.

4.   De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.   Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării....................... (ziua, luna anul).

 

Operator economic, (numele operatorului economic) (numele persoanei autorizate şi semnătura)

 

 

 

Formular 4

Operator economic

(denumirea/numele)

 

CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................... , reprezentant/reprezentanţi legali al/ai

............................................................. , întreprindere/asociere care va participa la procedura de

achiziţie publică organizată de ................................................................ , în calitate de autoritate

contractantă, cu nr............................ din data de ........................., certific/certificăm prin prezenta

că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele...................................................... , următoarele:

1.  am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2.  consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3.  fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4.  în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5.  oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.  oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7.  oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau produselor oferite;

8.  detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

 

Ofertant,                 Data       

 

 

Reprezentant / Reprezentanţi legali (semnături)

 

Formularul 5

Operator economic

 

(denumirea/numele)

 

DECLARAȚIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE DE ART.14

DIN OUG 66/2011

 

Subscrisa S.C...................................................... , cu sediul in...........................,

str............................ inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului........................................ sub

nr............................... , CUI ........................ , reprezentata prin ...................................................... , in

calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant in cadrul procedurii de achiziţie

..................................... , organizată de ......................... , în temeiul art. 14 din O.U.G. 66/2011

privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si-sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile de conflict de interese aşa cum sunt acestea definite în articolul de lege de mai sus, respectiv:

a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare

si/sau niciun actionar ori asociat al S.C......................... nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau

afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din structura actionariatului beneficiarului si membrii comisiei de evaluare a ofertelor;

b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare

si/sau niciun actionar ori asociat al S.C......................... nu se afla în relaţii comerciale sau de

alta natura cu persoanele din structura actionariatului beneficiarului si membrii comisiei de evaluare a ofertelor;.

c) Niciuna din persoanele din structura actionariatului beneficiarului si membrii comisiei de
evaluare a ofertelor nu deţine părţi sociale / de interes, acţiuni din capitalul subscris al

S.C............................. ;

d) Ne obligăm să notificăm orice situaţie de conflict de interese autorităţii contractante

(beneficiarului)................................ şi să luăm masuri pentru înlăturarea acesteia, în cazul în

care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie apare o astfel de situaţie.

 

Ofertant/Subcontractant,                      Data....................

 

 

Reprezentant / Reprezentanţi legali

(semnături)

Notă: Acest formular cu Anexa se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau asociaţi/subcontractanti

FORMULAR 6

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

 

 

 

TERMEN DE LIVRARE

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Cantitatea

(U.M.)

Numar de zile calendaristice necesare livrarii

1.

1.      Servicii de consultanta juridica in vederea "Stimularii si facilitarii transferului tehnologic

1

 

 

 

 

Data: __________________

 

 


 

 

Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

 

 

Formularul nr. 7

 

Operator economic (denumirea/numele)

 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

 

 

Subsemnatul                (numele şi prenumele), posesor al actului de identitate

.................. (tipul actului) seria............ nr....................... , emis de.......................... (emitent) la data de

.......................... , cod numeric personal .................................................. , în calitate de

.......................... (funcţia), reprezentant legal al ...................................... (denumirea/numele

ofertantului),conform ............................ (se menţionează documentul legal prin care a fost numit

reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertei privind
procedura de atribuire a contractului: .................................................................................

1. Domnul/Doamna ........................ (numele), act de identitate ....................... (tipul actului) seria

........ nr....................... , emis de ............................. (emitent) la data de ................................. , cod

numeric personal............................................ ;

2..............................

(se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)

 

Ofertant, (numele operatorului economic) (numele reprezentantului legal şi semnătura)

 

Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 8

 

..............................................

Autoritatea Contractanta

Denumire (numele ofertantului)

 

 

 

Nr. ............ din ....................... 2014 (data)

Nr. ............ din ....................... 2014 (data), ora ......... (data) (se va completa la Registratura, la depunerea ofertei)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Ca urmare a invitatiei de participare/anunţului de presa privind aplicarea procedurii simplificate

privind achizitiile publice pentru atribuirea contractului ................................................, noi

......................... (denumirea/numele ofertantului / liderului de asociaţie) vă transmitem alăturat

următoarele:

1. Documentul .............. privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi

mijlocii (dacă este cazul).

2.      Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc

3.      Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:

 

-         numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedură de atribuire: .......................................................

-         numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere:

 

-        adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură:..

-        telefon:...................

-        fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ..........................

-        e-mail:.....................

-        site Internet (dacă e cazul): ...................

 

Data completării................

Ofertant / Lider de asociaţie,

........................................ (numele operatorului economic)

...................................................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant / liderul de asociaţie